1. Zadavatel a organizátor soutěže

1.1 Zadavatel soutěže je společnost Best Properties South, a. s., IČ: 27103561, se sídlem Purkyňova 2121/3, Praha 1, 110 00.

Organizátorem soutěže je reklamní agentura VMLY&R s. r. o., se sídlem Praha 7 – Holešovice, Bubenská 1, 170 00, IČ: 261 33 113 (dále jen „organizátor“).

Je také provozovatelem facebookové a instagramové stránky NC Fénix:

https://www.facebook.com/nakupnicentrumfenix/

https://www.instagram.com/nc_fenix/

2. Místo a doba konání soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky od 03. 06. do 06. 06. 2024.

3. Účastníci soutěže

3.1. Účastníkem soutěže (soutěžícím) se může stát fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která má zřízen platný osobní účet na Facebooku.

3.2. Účast v soutěži prostřednictvím účtu jiné osoby je vyloučena.

3.3. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci zadavatele a organizátora soutěže a osoby jim blízké. V případě, že by se výhercem stala osoba, která je ze soutěže vyloučena, nezíská výhru.

Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojenou. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poškozování jména zadavatele, organizátora či kterýchkoli jiných osob nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout.

4. Průběh soutěže

4.1. Zájemce, který splňuje stanovené podmínky, se zúčastní soutěže tak, že v době konání soutěže:

  • Napíše do komentáře pod soutěžní příspěvek, na který ze zápasů turnaje OKTAGON 58 se těší nejvíce.

4.2. Po skončení soutěže organizátor vyhodnotí všechny vstupy do soutěže účastníků dle 4.1. a v komentářích u soutěžního příspěvku vybere 3 výherce na FB, které odmění PPV kódem na sledováni turnaje živě online, který se koná již 8. 6. 2024 ve Fortuna Areně v Praze.

Vyhlášení proběhne 06. 06. 2024 prostřednictvím Facebooku v podobě komentáře pod soutěžním příspěvkem nebo příspěvkem s přehledem výherců. Výherci budou vyzváni, aby kontaktovali NC Fénix prostřednictvím soukromé zprávy v directu na Facebooku. Výhercům bude zaslán PPV kód a bude jim předložen souhlas se zpracováním osobních údajů v případě potřeby. Zapojit do soutěže se lze jen jednou.

5. Výhra v soutěži

5.1. Výhrou v soutěži pro jednotlivého vylosovaného výherce je:

  • 1 x PPV kód na sledováni turnaje živě online, který se koná 8. 6. 2024 ve Fortuna Areně v Praze

Více informací k přenosu zde: https://oktagonmma.com/cs/events/oktagon-58/?utm_source=cpi&utm_medium=suppliers&utm_campaign=okt58&utm_content=soutez

5.2 Celkem vylosujeme 3 výherce na FB.

5.3. Podmínkou udělení výhry je, že výherce vstoupí do kontaktu s organizátorem formou soukromé zprávy v directu na Facebooku do 2 dnů od vyhlášení výsledků soutěže.

Neučiní-li tak výherce v uvedené lhůtě a nevyzvedne-li si výhru do 2 dnů od vyhlášení výherce, ztrácí výhru a organizátor je oprávněn vybrat náhradního výherce.

5.4. Organizátor ani zadavatel neodpovídá za nevyzvednutí, nedoručení, ztrátu ani poškození výher. Nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika nebo povinnosti související s užíváním výher. Výhry nelze reklamovat.

5.5. Výhry není možné alternativně vyplatit v penězích ani v jiném plnění a nelze je zaměnit za jiné ceny.

5.6. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek kdykoliv v průběhu soutěže.

6. Společná ustanovení

6.1. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

6.2. Nesplněním stanovených podmínek nebo jednáním v rozporu s pravidly ztrácí soutěžící svoji účast v soutěži a případnou výhru. Sporné otázky posuzuje organizátor.

6.3. Zadavatel je oprávněn s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěže. Zadavatel může soutěž kdykoli změnit, zrušit nebo upravit její pravidla.

6.4. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výher soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno.

6.5. Organizátor ani zadavatel neodpovídá za jakákoli omezení související zejména s připojením k internetové síti, s dostupností nebo funkčností webových stránek, nebo s přenosem dat.

V Praze dne 31. 05. 2024

Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem účasti v soutěži, zveřejnění osobních údajů v případě výhry.

1. Zapojením se do soutěže tímto uděluji společnosti Best Properties South, a. s., IČ: 27103561, se sídlem Purkyňova 2121/3, Praha 1, 110 00

(dále jen „Správce“) souhlas, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) v rámci soutěže o ceny od OKTAGON (dále jen „Soutěž“) zpracovávala tyto moje osobní údaje:

- jméno a příjmení;

2. Jméno, příjmení je možné zpracovat na základě mnou uděleného souhlasu – takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

Beru na vědomí, že tyto osobní údaje je nutné zpracovat, aby mě mohl Správce v případě výhry v soutěži kontaktovat za účelem oznámení výhry a domluvy jejího předání.

Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu trvání soutěže a dále 3 měsíců od jejího ukončení. Beru na vědomí také, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale že bez jeho udělení mi nebude možné předat výhru.

3. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Souhlas mohu vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu nebo na kontaktní údaje společnosti Best Properties South, a. s., IČ: 27103561, se sídlem Purkyňova 2121/3, Praha 1, 110 00, případně facebookovou zprávou na profil stránky NC Fénix https://www.facebook.com/nakupnicentrumfenix/

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i dopravci v nezbytném rozsahu, který je potřebný pro zaslání výhry, poskytovatelé softwarů určených k e-mailové rozesílce, nástroje umožňující přizpůsobování obsahu a cílení reklamy, a dále tito zpracovatelé:

a. Poskytovatel marketingových služeb – agentura VMLY&R s. r. o., se sídlem Praha 7 – Holešovice, Bubenská 1, 170 00, IČ: 261 33 113

b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5. Beru na vědomí, že podle Nařízení mám právo:

- vzít souhlas se zpracováním mých osobních údajů kdykoliv zpět,

- požadovat po Správci informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává,

- vyžádat si u něj přístup k mým zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii,

- na přenositelnost osobních údajů, je-li to technicky proveditelné,

- nechat mé zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování,

- požadovat po Správci výmaz mých osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,

- na účinnou soudní ochranu, pokud mám za to, že moje práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování mých osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.