I. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je Best Properties South, a.s., se sídlem Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 271 03 561, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 9021, (dále jen „Organizátor“). Organizátor je výlučným vlastníkem budovy č. p. 945, umístěné na pozemcích parc. č. 8/5, 8/6, 9/14, 11/6, na adrese Freyova 945, 190 00 Praha 9, to vše v katastrálním území Vysočany, obec Praha (dále jen „Centrum“), která je známa jako obchodní centrum „NC Fénix“.

 1. Termín a místo konání soutěže
 1. Soutěž probíhá v termínu od 10.05.2024 do 18.05.2024.
 2. Soutěž probíhá na území České republiky.
 1. Účastníci soutěže
 1. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby, které jsou v době konání soutěže starší 18 let, s kontaktní adresou v ČR a které souhlasí s těmito pravidly a budou se jimi řídit a dodržovat je (dále také „soutěžící"). Soutěžící mladší 18 let musí mít navíc k účasti v soutěži souhlas svého zákonného zástupce.
 2. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit vícekrát, splní-li vedle toho také veškeré podmínky pro účast v dané soutěži určené těmito pravidly. Účastí v soutěži každý soutěžící bezvýhradně souhlasí se zněním těchto pravidel soutěže a zavazuje se je dodržovat.
 3. V případě jakýchkoli sporů či nejasností týkajících se soutěže, pravidel soutěže nebo jakýchkoli nároků v souvislosti s účastí v soutěži je vždy rozhodující výklad či stanovisko určené organizátorem soutěže. Soutěžící jsou povinni se takovým výkladem či stanoviskem organizátora řídit.
 4. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci (resp. osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) osob podílejících se na přípravě a realizaci soutěže, v případě společností zaměstnanci (resp. osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) také jejich mateřských, resp. dceřiných společností, a provozovatelé Centra a nájemci, jakož i jejich osoby blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Mezi osoby podílející se na přípravě a realizaci soutěže patří: organizátor a provozovatelé Centra a jeho servisní organizace.
 5. Ze soutěže budou vyloučeny osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže. Soutěžící může být vyloučen v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu s pravidly soutěže nebo se příčí zásadám poctivé soutěže a fair play. V případě, že by jakýkoli soutěžící v průběhu trvání Soutěže přestal splňovat podmínky pro účast v soutěži uvedené v těchto pravidlech, organizátor je oprávněn ho ze soutěže vyloučit (dále jen „Vyloučená osoba“). V případě, že se výhercem soutěže stane Vyloučená osoba, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch organizátora soutěže. V případě, že Vyloučená osoba už výhru převzala, je povinna tuto organizátorovi na základě písemné výzvy organizátora vrátit, a to nejpozději do 10 dnů ode dne doručení takové výzvy. Vyloučená osoba nemá na účast v soutěži ani na výhru právní nárok.
 1. Účast v soutěži
 1. Soutěžící se do soutěže může zapojit předložením maximálně tří (3) účtenek v součtu alespoň 500,- Kč z obchodů v Centru (s výjimkou obchodu Billa v Centru) za nákup, který proběhl ve dnech od 10.05.2024 do 18.05.2024 v Centru. Soutěžící se může do soutěže zapojit i opakovaně, vždy však s jinou účtenkou/účtenkami.
 2. S touto účtenkou/účtenkami se soutěžící dostaví v den nákupu do označené zóny, která je k dispozici soutěžícímu každý den od 8:00 do 20:00 hodin v prostorách Centra, konkrétně v 1. patře Centra u infostánku, po celou dobu konání soutěže. V této zóně bude účtenka/účtenky zkontrolovány pověřenou hosteskou organizátora a budou-li splňovat veškeré podmínky stanovené těmito pravidly, bude příslušným způsobem označena jako soutěžní účtenka. Tuto označenou účtenku soutěžícího není možné opakovaně použít.

 

 1. Mechanika soutěží a určení výherců
 1. Vyhodnocení soutěže realizuje organizátor soutěže.
 2. Výherce/i soutěže se určují podle mechaniky soutěže uvedenou v těchto pravidlech v čl. V odst.5.
 3. Organizátor neodpovídá za správnost údajů v registraci soutěžícího a při vyplnění soutěžní kartičky. Nebudou-li údaje uvedené soutěžícím v registraci pravdivé, správné či aktuální, nenese za to organizátor jakoukoliv odpovědnost.
 4. Pokud výherce z důvodu nesplnění pravidel soutěže bude ze soutěže vyřazen, jeho případný nárok na výhru zaniká a propadá ve prospěch organizátora soutěže.
 5. Soutěžící se stane výhercem poté, co se dostaví s řádně označenými účtenkou/účtenkami v požadované hodnotě dle čl. IV. odst. 1 a na příslušné místo dle čl. IV. odst. 2 výše a současně splní předpoklady stát se účastníkem dle těchto pravidel.
 6. Soutěžící soutěží o ceny prodejců Centra.
 1. Výhry a předání výher
 1. Poté, co se soutěžící dostaví s účtenkou/účtenkami na příslušné místo dle čl. IV. odst. 2 výše a současní splní předpoklady stát se účastníkem dle těchto pravidel, bude vyzván k vylosování obálky s cenou z boxu umístěného na podiu s hokejovou brankou u zmíněného infostánku.
 2. Předáním výhry výherci organizátorem jsou splněny veškeré závazky organizátora vůči výherci stanovené těmito pravidly. Nárok na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení jednotlivých podmínek či pravidel soutěže. V případě, že výherce nedodá dodací údaje, výhra propadá organizátorovi.
 3. Organizátor nepřebírá vůči výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly, a výherci nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora než uvedená v těchto pravidlech.
 4. Organizátor není odpovědný za plnění třetích osob dodané výhercům. Záruční a další podmínky vztahující se k výhrám se řídí podmínkami jejich dodavatelů a obecně závaznými právními předpisy České republiky.
 5. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry není možná.
 6. V případě, že výhra bude podléhat srážkové dani dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se soutěžící poskytnout organizátorovi veškeré potřebné údaje pro zajištění řádného odvodu srážkové daně.
 1. Závěrečná ustanovení
 1. Organizátor je kdykoli v průběhu soutěže oprávněn jednostranně změnit pravidla soutěže (i její jednotlivé podmínky), výhry a dobu trvání soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli celou soutěž i bez uvedení důvodu zrušit, odložit i přerušit. To vše bez jakéhokoliv nároku na odškodnění. Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na účast v soutěži nebo výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok. Organizátor je oprávněn kontrolovat kdykoliv splnění podmínek pro účast v soutěži a získání výhry, a po soutěžích požadovat jejich doložení. O jakýchkoliv stížnostech nebo námitkách či jakýchkoliv záležitostech souvisejících se soutěží bude rozhodovat organizátor, a to dle vlastního uvážení. Jeho rozhodnutí je konečné. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher.
 2. Soutěžící nese veškeré náklady, které mu vzniknou v souvislosti s účastí v soutěži. Soutěžící bere na vědomí, že není možné požadovat nebo se domáhat uhrazení nákladů spojených s účastí v soutěži od organizátora.
 3. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj bezvýhradný souhlas s jejími pravidly.
 1. Zpracování osobních údajů
 1. Organizátor, jako správce osobních údajů, zpracovává a chrání osobní údaje poskytnuté soutěžícími v rámci soutěže v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
 2. Osobní údaje soutěžících, kterými mohou být jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, adresa, fotografie a/nebo audiovizuální záznam (dále jen „Osobní údaje"), budou zpracovávány v rozsahu nezbytném pro tuto soutěž a v rozsahu poskytnutém soutěžícím, a to za účelem vedení této soutěže zahrnující zejména, nikoliv však výlučně, identifikace soutěžících, zařazení do databáze soutěžících v této soutěže, organizaci a vyhodnocení soutěže, komunikaci se soutěžícími, předání výher výhercům, vyhlášení výherců na výherním seznamu, ochrana práv a právem chráněných zájmů organizátora této soutěže, jakož i ostatních soutěžících, v souvislosti s organizací této soutěže. V návaznosti na výše uvedené účely zpracování Osobních údajů bude organizátor Osobní údaje zpracovávat na základě těchto právních titulů: (i) plnění práv a povinností vedoucích k naplnění veřejného příslibu (tj. soutěže) a provedení opatření přijatých před vyhlášením veřejného příslibu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR, (ii) splnění právní povinnosti, která se na organizátora v souvislosti s tímto veřejným příslibem (tj. soutěží) vztahuje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. c) GDPR, (iii) uplatnění oprávněného zájmu na ochraně vlastnictví a podnikání včetně ochrany a vymáhání právních nároků organizátora dle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR, dojde-li ke sporu v souvislosti s veřejným příslibem (tj. soutěží) a (iv) souhlasu v případě uveřejnění individuálních fotografií/audiovizuálních záznamů v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
 3. Poskytnutí Osobních údajů pro účely pořádání této soutěže je dobrovolné, avšak je nezbytnou podmínkou pro účast v této soutěži a bez toho není možné se této soutěže účastnit.
 4. Osobní údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě organizátora zpracovávat jakožto zpracovatelé podle GDPR subjekty pověřené organizátorem soutěže, a to dle jeho pokynů a za stejným účelem jako organizátor, zejména společnosti zajišťující organizaci soutěže, další společnosti patřící do skupiny CPIPG, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.
 5. Práva soutěžícího je možné uplatnit u organizátora na jeho e-mailové a/nebo poštovní adrese uvedené v záhlaví těchto pravidel (dále jen „Kontaktní místa organizátora“). Zde může soutěžící podat k organizátorovi námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy, a to jak ty, které se týkají soutěže, tak i ty, které souvisejí se zpracováním Osobních údajů.
 6. Soutěžící má práva dle GDPR, tj. zejména právo na informace a přístup k Osobním údajům, právo na opravu svých Osobních údajů, právo na výmaz svých Osobních údajů, právo na omezení zpracování svých Osobních údajů a přenositelnost svých Osobních údajů. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat stížnost v případě, že zpracováním jeho Osobních údajů došlo k porušení příslušných právních předpisů.
 7. Zpracování Osobních údajů soutěžících nebude předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobně významně dotýkalo.
 8. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu účasti soutěžících v soutěži (včetně doby potřebné pro doručení výhry) a následně po zákonem stanovenou promlčecí dobu k uplatnění práv soutěžících vyplývajících z účasti v soutěži. V případě uděleného souhlasu pak po dobu, na kterou byl souhlas udělen, nebo dokud soutěžící svůj souhlas neodvolá nebo po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování.
 9. Soutěžící může svůj souhlas kdykoliv odvolat na Kontaktních místech organizátora.
 10. Zpracování Osobních údajů se řídí zejména těmito pravidly. Další informace jsou k dispozici v Politice ochrany osobních údajů skupiny CPI, dostupné zde: https://cpipg.com/en/data-protection-policy.