Pravidla Spotřebitelské soutěže k 15. narozeninám NC Fénix

(dále jen „Pravidla“)

Společnost Best Properties South, a.s. se sídlem Vladislavova 1390/17, Praha 1 - Nové Město, 110 00, IČ 27103561 zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9021 je vlastníkem obchodního centra NC Fénix, na adrese Freyova 945, 190 00 Praha 9 (dále jen „Zprostředkovatel“).

I. Obecná ustanovení

 1. Společnost VMLY&R s.r.o. IČO: 261 33 113 se sídlem Bubenská 1477/1, Holešovice 170 00 Praha 7 ve spolupráci se svým dodavatelem společností LAVANDE Agency s.r.o., IČO: 48951811, se sídlem U Hřiště 267, 25250 Vestec (dále jako „Organizátor“) zajišťuje na své náklady a odpovědnost pro Zprostředkovatele Spotřebitelskou soutěž o následující výhry: 5x chytré hodinky Apple Watch SE 2022 GPS + Cellular 44mm, 5x kávovar ETA Nero 5180 a 5x dárkovou kartu Fénix v hodnotě 5 000 Kč (dále jen „Soutěž“), která bude probíhat v rámci oslav 15. narozenin NC Fénix na adrese Freyova 945, 190 00 Praha 9).
 2. Pravidla upravující podmínky Soutěže jsou v plném znění dostupná na stanovišti Organizátora (také jako „propagační stánek“) v NC Fénix, v 1. patře u infostánku a rovněž na webových stránkách Zprostředkovatele.
 3. Soutěž se uskuteční v rámci oslav 15. narozenin NC Fénix u propagačního stánku od 13. 3. 2023 do 17. 3. 2023 vždy v době od 11.00 – 19.00 hodin (dále jako „Doba trvání Soutěže“). Organizátor výlučně na základě předchozího písemného pokynu Zprostředkovatele si vyhrazuje právo změnit Dobu trvání Soutěže včetně možnosti Soutěž v průběhu konání kdykoliv ukončit.

II. Podmínky pro účast v Soutěži

 1. Soutěže se může zúčastnit každá plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let (dále jen „Soutěžící“), která se dostaví k propagačnímu stánku během Doby trvání soutěže a vyplní zde u zástupců Organizátora Slosovací kartu spotřebitelské soutěže (dále jako „Slosovací karta“).
 2. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Zprostředkovatele a Organizátora a osoby těmto osobám blízké ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a dále jakékoli další osoby, které se svou činností podílí na zajištění pořádání této Soutěže.
 3. Osoba, která nesplní kteroukoliv z podmínek účasti uvedenou v těchto Pravidlech, se nemůže Soutěže zúčastnit. V případě, že by se taková osoba do Soutěže přihlásila, bude ze Soutěže vyloučena a nemá nárok na Výhru (jak je definována níže).

(Body 1. – 3. čl. II těchto Pravidel společně dále jako „Podmínky Soutěže“).

III. Základní informace o Soutěži

 1. Každý Soutěžící má právo Slosovací kartu vyplnit na základě předložení účtenky za nákup v NC Fénix v minimální hodnotě 500,- Kč. Datum na účtence se musí shodovat se dnem účasti v Soutěži. Účtenky je možné sčítat, pro vyplnění jedné Slosovací karty je možné sečíst až tři účtenky v minimální hodnotě součtu 500 Kč. Všechny účtenky zapojené do Soutěže budou označeny z rubové strany a vráceny Soutěžícímu.
 2. Soutěžící se může Soutěže účastnit vícekrát denně, vždy za předpokladu předložení neoznačené účtenky nebo součtu účtenek s odpovídajícím datem a hodnotou, které zatím nebyly pro účast v Soutěži použity.
 3. Každý Soutěžící, který vyplní Slosovací kartu, se přihlásí do Soutěže, a bude zařazen do slosování.
 4. Každý den během Doby trvání soutěže (tj. celkem 5 po sobě jdoucích kalendářních dní) vždy v 17:15 hod. daného dne budou ze všech řádně přihlášených Soutěžících vylosováni tři (3) Soutěžící (každá taková osoba dále jednotlivě jen „Výherce“). Každý Výherce získá některou ze tří denních hlavních výher, kterou je 1x hodinky Apple Watch SE 2022 GPS + Cellular 44mm, 1x kávovar ETA Nero 5180, 1x dárková karta Fénix v hodnotě 5 000 Kč (dále jen „Výhra“).
 5. Výhry budou losovány v pořadí: 1. výherce – dárková karta Fénix v hodnotě 5 000 Kč, 2. výherce – kávovar ETA Nero 5180 a 3. výherce – hodinky Apple Watch SE 2022 GPS + Cellular 44 mm.
 6. Každý Soutěžící po odevzdání Slosovací karty získává okamžitou výhru, tzv. cenu útěchy, která mu bude bezodkladně předána hosteskou na propagačním stánku. Soutěžící si cenu útěchy vylosuje z obálky u propagačního stánku. Ceny útěchy tvoří dárky od partnerů akce, vouchery a reklamní předměty.
 7. Na podmínkách předání Výhry se Organizátor dohodne s konkrétním Výhercem, a to osobně na místě pořádání Soutěže, bude-li Soutěžící přítomen, či telefonicky prostřednictvím telefonního čísla uvedeného u jeho osoby ve Slosovací kartě, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne vylosování.
 8. Nesplní-li Soutěžící kteroukoliv z Podmínek Soutěže danou těmito Pravidly, Výhra mu nenáleží. Výhru nelze vyplatit v hotovosti a není právně vymahatelná. Výhra, která není přiznána anebo poskytnuta Výherci nebo u které Výherce neposkytne potřebnou součinnost či si Výhru nepřevezme ve sjednaném termínu, propadá ve prospěch Zprostředkovatele.

IV. Zpracování osobních údajů Soutěžících

 1. Správcem osobních údajů Soutěžících je Zprostředkovatel. Zprostředkovatel zpracovává osobní údaje Soutěžících v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Organizátor je v pozici zpracovatele podle GDPR.
 2. Zprostředkovatel zpracovává osobní údaje Soutěžícího pro účely: organizace a kontroly průběhu pořádané Soutěže, jejího vyhodnocení a kontaktování Výherců a předání Výhry, a to na základě registrace do Soutěže (tj. zpracovávání probíhá na základě uzavřené smlouvy mezi Zprostředkovatelem a Soutěžícím).
 3. Pro účely Soutěže Zprostředkovatel zpracovává osobní údaje Soutěžícího v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa, které Soutěžící vyplní ve Slosovací kartě. Uvedené osobní údaje Zprostředkovatel zpracovává pro výše uvedené účely zpracování po dobu nezbytně nutnou, tj. po Dobu trvání Soutěže a jejího vyhodnocení, a v případě Výherců do předání Výhry.
 4. Soutěžící bere na vědomí, že Organizátor pořizuje audiovizuální záznam z jednotlivých dnů Doby trvání Soutěže, a tyto jsou následně zveřejněny na internetových stránkách Zprostředkovatele a profilech sociálních sítí (Facebook, Instagram). Zprostředkovatel zpracovává tyto audiovizuální záznamy po dobu dvou (2) let od pořízení.
 5. Soutěžící má možnost se zúčastnit Soutěže a může současně poskytnout samostatný souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely budoucího kontaktování ho Zprostředkovatelem za účelem marketingové propagace v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 GDPR (dále jako „souhlas s kontaktováním“). Na základě tohoto souhlasu, pak může Zprostředkovatel zpracovávat osobní údaje v rozsahu poskytnutém Soutěžícím např.: jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa. Zprostředkovatel zpracovává takto poskytnuté osobní údaje po dobu 5 let, případně po dobu, po kterou mu Soutěžící souhlas udělí, nebo do doby odvolání tohoto souhlasu. Poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a Soutěžící jej může kdykoliv odvolat zasláním požadavku na email: info@ncfenix.cz, či poštou na adresu: Best Properties South, a.s. se sídlem Vladislavova 1390/17, Praha 1 - Nové Město, 110 00.
 6. Soutěžící dále bere na vědomí, že pokud se stane Výhercem Výhry, Zprostředkovatel může prostřednictvím Organizátora pořídit fotografii Výherce a tuto fotodokumentaci spojenou se zachycením předání Výhry a podobizny Výherce dále uveřejnit na svých internetových stránkách či v rámci profilů na sociálních sítích. Uvedené fotografie Zprostředkovatel zveřejňuje bez uvedení jména a příjmení Výherce. Pro možnost využít osobní údaje Soutěžícího v rozsahu popsaném v tomto bodu předloží Organizátor Soutěžícímu samostatný souhlas se zpracováním osobních údajů.
 7. Zprostředkovatel využívá k organizaci a zajištění Soutěže Organizátora, a to pro tyto činnosti: sběr vyplněných Slosovacích karet, zajištění sběru souhlasů s kontaktováním a předání osobních údajů Soutěžících Zprostředkovateli, včetně předání Výhry.
 8. Soutěžící bere na vědomí, že má tato práva vyplývající ze zpracování jeho osobních údajů, která může uplatnit vůči Zprostředkovateli: (i) právo na přístup k osobním údajům, (ii) právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) právo na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež by převážily nad jeho zájmy, resp. právy a svobodami, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků správce, (vii) podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 9. V případě, že obdrží Zprostředkovatel žádost o výmaz údajů zpracovávaných v rámci Soutěže a pro účely s ní související, má toto automaticky za následek zrušení účasti příslušného Soutěžícího v Soutěži bez jakéhokoliv dalšího nároku na náhradu.
 10. Více informací o zpracování osobních údajů a svých právech podle GDPR Soutěžící nalezne na: https://cpipg.com/en/data-protection-policy.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Organizátor, výlučně na základě předchozího písemného pokynu Zprostředkovatele, si vyhrazuje právo Soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její Pravidla kdykoliv v průběhu Soutěže. Změna Pravidel Soutěže nezakládá nárok Soutěžícího na náhradu nákladů vynaložených v Soutěži. Organizátor, výlučně na základě předchozího písemného pokynu Zprostředkovatele, a/nebo Zprostředkovatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod Soutěže, nebude moci Soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Organizátor, výlučně na základě předchozího písemného pokynu Zprostředkovatele, a/nebo Zprostředkovatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto Soutěž.
 2. Organizátor, výlučně na základě předchozího písemného pokynu Zprostředkovatele, a/nebo Zprostředkovatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou.
 3. Organizátor, výlučně na základě předchozího písemného pokynu Zprostředkovatele, a/nebo Zprostředkovatel Soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny Podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit, a s konečnou platností rozhodnout, o jakémkoliv nároku přidělení či nepřidělení výhry, a to včetně práva vyloučit ze Soutěže kteréhokoli ze Soutěžících v případě, že by takový Soutěžící porušoval Pravidla Soutěže či obecně závazné právní předpisy anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý.
 4. Organizátor a/nebo Zprostředkovatel upozorňuje, že jakýkoliv úmyslný pokus poškodit jakoukoliv internetovou stránku, soutěžní aplikaci nebo narušit legitimní chod Soutěže, může být kvalifikován jako porušení platných právních předpisů a těchto Pravidel a může rovněž zakládat právo Zprostředkovatele na náhradu způsobené škody.

Pravidla vydána 10. 3. 2023