Otevírací doby

  Nákupní centrum
9.00 – 21.00

  Billa
7.00 – 22.00
8.00 – 22.00 v ne

  Fitness
7.00 – 22.00
8.00 – 22.00 v so a ne

  Česká pošta
9.00 – 20.00
9.00 – 17.00 v so a ne

  Restaurace
9.00 – 21.00

  Parkoviště
6.50 – 22.00


Pravidla soutěže Fénix se mění pro vás! 

POŘADATEL: Best Properties South, a. s., IČ: 27103561, se sídlem Vladislavova 1390/17, Praha 1, 110 00

ORGANIZÁTOR: Best Properties South, a. s., IČ: 27103561, se sídlem Vladislavova 1390/17, Praha 1, 110 00

NÁZEV SOUTĚŽE: ,, Fénix se mění pro vás!!

DOBA TRVÁNÍ: Od 14. 7. do 28. 7. 2017

MÍSTO A ČAS KONÁNÍ: facebook NC Fénix www.facebook.com/nakupnicentrumfenix

Od 14. 7. do 28. 7. 2017

 

 1. PODMÍNKY ÚČASTI: 

Být fanouškem FB NC Fénix, sdílet veřejně tuto soutěž, dát této soutěži „To se mi líbí“ - přesněji vybrat symbol podle toho, ke které skupině na obrázku patříte.

 1. Výherní pravidla:

Výherci se budou losovat. Celkem bude 10 výherců. Výhra: Voucher v hodnotě 100 Kč na služby čistírny Bel & Blanc.

 1. PŘEDÁNÍ VÝHER:

Podmínka získání výhry je osobní vyzvednutí v NC Fénix na infostánku, vždy od pondělí do pátku od 10 do 18 hodin. Předání bude probíhat na základě předložení svého průkazu totožnosti. Výhry není možné zasílat poštou či jiným přepravcem. V případě že si výherce nevyzvedne výhru do 14 dnů od výzvy, tak výhra propadá.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny do 30. 7. 2017 na facebookových stránkách NC Fénix.

 1. SOUHLAS S PRAVIDLY:

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly.

Výherce, který cenu obdrží, dává tímto souhlas Pořadateli a Organizátorovi s použitím fotografií z předávání pro marketingové účely NC Fénix. 

 1. PODMÍNKY SOUTĚŽE:
 • Výhry nejsou právně vymahatelné.
 • Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby, zaměstnanci Organizátora a Pořadatele, ani jejich rodinní příslušníci. Dále se soutěže nemůžou zúčastnit zaměstnanci nájemních jednotek Nákupního centra Fénix. Soutěže se smí zúčastnit jen fyzické osoby starší 18 let s kontaktní adresou v ČR.
 • Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání. Úplné aktuální znění pravidel bude po dobu soutěže k dispozici na ncfenix.cza na infostánku NC Fénix. Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakýchkoliv otázkách se soutěží spojených.
 • Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout.
 • Do soutěže budou zařazeni všichni návštěvníci, kteří splní pravidla soutěže. Návštěvník bude ze soutěže vyloučen v případě, že Pořadatel a/nebo Organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření, že jedná v rozporu s pravidly soutěže a/nebo dobrými mravy (např.: podvodné nebo nekalé jednání).
 • Organizátor ani pořadatel neodpovídají za případné vady výher.
 • Případné námitky s průběhem soutěže lze Organizátorovi doručit písemně na poštovní adresu: spa4biz, Slezská 41, Praha 3 – Vinohrady, nebo na e-mailovou adresu: infostanekncfenix@gmail.com a to do 2 pracovních dnů od ukončení soutěže.
 • Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Organizátora o námitce je konečné.
 • pochybnosti o dodržování práv správcem se může na společnost obrátit, popřípadě se s podnětem může obrátit přímo na Úřad pro ochranu údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.
 1. Všeobecná ustanovení
 2. Každý Účastník se může zaregistrovat jenom jedenkrát v průběhu doby konání soutěže.
 3. Účastník nemůže vyhrát opakovaně.
 4. Účastník bude o případném získání Výhry informován elektronickou emailovou zprávou na e-mailovou adresu, kterou má uvedenou ve svém osobním facebook profilu jako primární. Informován elektronickou emailovou zprávou bude do 7. dne od skončení soutěže.
 5. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Pořadateli či ke společnostem podílejícím se na zajištění této soutěže včetně všech společností, jež jsou členem stejného koncernu jako Pořadatel (včetně ovládající osoby, přímo nebo nepřímo ovládaných osob a osob přímo nebo nepřímo ovládaných stejnou ovládající osobou).
 6. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni Účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto Pravidlům nebo je poruší. Pořadatel je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech Účastníků, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením ze soutěže ztrácí Účastník nárok na předání Výhry, a to bez náhrady.
 7. Vyloučen ze soutěže je také každý Účastník, u něhož je dáno důvodné podezření, že uvedl nepravdivé nebo fiktivní údaje nebo který se do soutěže zapojí více než jedenkrát pod pozměněnou identitou.
 8. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované Výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání Výher v případě, že Výhry nebude mít v příslušnou dobu k dispozici tak, aby mohly být Výhercům předány náhradním způsobem; dále si Pořadatel vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně práva v odůvodněných případech změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit.
 9. Výhry v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné Výhry, než která je Pořadatelem stanovena.
 10. Účast v soutěži ani Výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
 11. Pořadatel neodpovídá za nedoručení Oznámení o výhře v případě změny e-mailové adresy Výherce, nedoručení Oznámení o výhře z důvodu přeplnění nebo zrušení e-mailové schránky Výherce, z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na jeho straně. Pořadatel je povinen každého Výherce o jeho výhře informovat jen jedenkrát, a to písemně formou zaslání elektronické emailové zprávy Výherci na e-mailovou adresu Výherce, kterou má uvedenou na FB.
 12. Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy Výhry v souladu s příslušnými právními předpisy.
 13. Hodnota hlavní výhry nepřevyšuje 10.000,- Kč. V případě, že by celkový úhrn cen jednotlivého výherce z obdobných soutěží převyšoval 10.000,- Kč v kalendářním roce, upozorňujeme na daňovou povinnost výherce vyplývající ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.
 14. Správu Registračních údajů zajišťuje pro Pořadatele Koordinátor.
 1. Reklamace v rámci soutěže
 2. Reklamace mohou být podány poštou na adresu sídla Pořadatele s nápisem na obálce "Stížnost k soutěži".
 3. Všechny reklamace týkající se soutěže budou řešeny Pořadatelem ve lhůtě třiceti dnů po obdržení písemné stížnosti.
 1. Ochrana osobních údajů
 2. Účastí v Aplikaci každý Účastník:
 3. a) dává Pořadateli a Koordinátorovi v souladu se zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, souhlas ke zpracování osobních údajů s použitím své e-mailové adresy a telefonního čísla, za účelem navázání kontaktu s Účastníkem v průběhu soutěže a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu této soutěže a informací o dalších marketingových akcích Pořadatele;
 4. b) dává Pořadateli, jako správci a Koordinátorovi jako zpracovateli, v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo, které Pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo čerpáním Výhry poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání Výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely Pořadatele, a to na dobu 5 let; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, neúplná adresa (název obce) ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Pořadatele, pokud bude toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení Výherců. Účastník zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím Koordinátora. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje Účastníka. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je doplnit, opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na vysvětlení, právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce nebo zpracovatele porušeno právo Účastníka na lidskou důstojnost, na ochranu osobní cti, dobré pověsti či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v soutěži, včetně ztráty nároku na předání Výhry, bude-li doručeno před jejím předáním;
 5. c) stane-li se Výhercem, dává Pořadateli, v souladu s ust. § 84 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených Pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním Výhry (dále jen "snímek") pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje Pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení, a může jej kdykoli odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým Pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne.
 1. Závěrečná ustanovení
 2. Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato Pravidla jsou v rámci soutěže považována za jediná úplná a konečná.
 3. Úplná Pravidla soutěže jsou po celou dobu její platnosti k dispozici v poznámkách na facebooku. Účast v soutěži je dobrovolná a Účastník svou účastí vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly.
 4. Zapojením do soutěže Účastník potvrzuje, že se seznámil s těmito Pravidly, plně jim porozuměl a souhlasí s nimi.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykolidoplnit či změnit tato Pravidla. Všechny změny Pravidel budou účinné jejich zveřejněním na www.facebook.com/nakupnicentrumfenix, neurčí-li Pořadatel jinak. Pokud Účastník či Výherce po zveřejnění změn v Pravidlech nezruší svou Registraci způsobem v těchto Pravidlech uvedeným, má se zato, že s novým zněním Pravidel souhlasí a je jimi vázán.
 6. Tato Pravidla, soutěž a právní vztahy mezi Pořadatelem a Účastníky se řídí právním řádem České republiky.
 7. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook.
 8. Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.

 

nahoru